專屬男士保養排毒,大台北多間舒壓會館任君選擇按摩所有芳療師都經過高標準篩選及嚴格訓練。

BOŞANMA SEBEPLERİ-Salih Muhan Hukuk & Danışmanlık

BOŞANMA SEBEPLERİ

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

1)ZİNA

2)HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

3)SUÇ İŞLEME VEYA HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

4)TERK

5)AKIL SAĞLIĞI

ZİNA:Evli bir erkeğin karısından başka bir kadınla veya evli bir kadının kocasından başka bir erkekle isteyerek cinsel ilişkide bulunması demektir. Diğer bir deyişle  zina, eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmasıdır. Zina sebebiyle boşanma davası açabilmek için, Evlilik ilişkisinin bulunması, Başkasıyla cinsel ilişkide bulunma, zina edenin kusurlu olması şartı aranmaktadır. Eşlerden birinin zinasının boşanma sebebi oluşturabilmesi için, zina eden eşin cinsel ilişkiye bilerek ve isteyerek girişmesi, yani kusurlu olması şarttır. Zina her türlü delille ispat edilebilir. Zinanın mutlaka da suçüstü yapılmak suretiyle  ispatı gerekmez. Zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı iki halde düşer. Bunlardan biri dava hakkı olan tarafın zina yapan eşini affetmesi, diğeri ise belli sürelerin geçmiş olmasıdır. Affeden eşin dava hakkı yoktur. MK. m. 121/2 uyarınca davaya hakkı olan eşin boşanma davası açma hakkı, boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle düşmüş olur.

HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ:Hayata kast, eşlerden biri tarafından diğerinin hayatına karşı yapılmış acı sonuç doğuran davranışlardır. Örneğin eşini öldürme girişiminde bulunmak, onu intihara teşvik etmek veya zorlamak gibi eylem ve davranışlar ''hayata kast'' kavramına girer. Hayata kast mutlak boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Bu itibarla eşlerden birinin diğerinin hayatına kasdettiği ispat edilirse, boşanmaya karar verilmelidir. Hakimin ortak hayatın bu yüzden diğer  eş için çekilmez hale gelmiş olup olmayacağı hususunu araştırmasına gerek yoktur. Pek kötü davranış eşe yapılan eziyetler, onun bedensel ve ruhsal sağlığını tehlikeye düşürecek davranışlar, eşini hapsetmek, aç bırakmak, dövmek ve anormal cinsel ilişkiye zorlamak gibi ağır hareketlerdir. Hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış mutlak boşanma sebepleri arasındadır. Aynen zinada olduğu gibi, burada da kusursuz olan eşin dava hakkı iki halde düşer. MK Mm. 162 Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

SUÇ İŞLEME VEYA HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME: Haysiyetsiz hayat sürme, toplumun anlayışına göre sürekli olarak namus, şeref ve haysiyet kavramlarıyla bağdaşmayacak biçimde yaşamaktır. Örneğin genelev işletmek, uyuşturucu düşkünlüğü gibi haller bir kimsenin haysiyetsiz hayat sürdüğünü gösterir. Ancak bu hallerin sürekli olması gerekiyor. Nisbi boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Boşanmaya karar verilmesi için eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürmekte olması yeterli değildir; ayrıca  bu durumun ortak hayatı diğer eş için çekilemez hale sokmuş olması gereklidir. Hak düşürücü süresi yoktur. Bu sebeplerden biri ile boşanma davası her zamana açılabilir. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler vaya... ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenmezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

TERK:Medeni kanun, eşlerden birinin ortak hayata devam etmemek üzere ortak konuttan ayrılarak diğer eşi bırakıp gitmesini veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesinin boşanma sebebi saymıştır. Terk sebebi ile boşanma davası açabilmek için gerekli olan şartlar şöylece açıklayabiliriz: Ortak hayata son verme,  Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadının bulunması,Ayrı yaşamanın en az altı ay devam etmiş olması. MK. md 164 Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

AKIL SAĞLIĞI:MK. m.165'de ''akıl hastalığı'' kenar başlığı altında ''eşlerden biri akıl hastası olup da ortak hayat diğer eş için çekilemez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eşe boşanma davası açabilir.'' denilmektedir. Akıl hastalığı sebebi ile boşanma davası açılabilmesi için gerekli olan şartlar şunlardır: Eşlerden birinin akıl hastası olması, Hastalığın iyileşmesinin imkansız olması, Ortak hayatın çekilmez hale gelmesi.

Boşanma avukatlarının yazılı olduğu herhangi bir boşanma avukatları listesi veya kaydı yoktur. Türkiye’ki avukatlar mesleki faaliyetleri sırasında reklam yapamazlar. Bu nedenle bir avukatın kendisi ile ilgili reklamlar vermesi veya “EN İYİ BOŞANMA AVUKATI”, “uzman boşanma avukatı” gibi sıfatlar kullanması meslek etik kurallarına aykırıdır. Sıkı reklam yasağı kuralları nedeniyle Türkiye’de uzman bir avukatın nasıl bulunacağına dair herhangi bir yöntem yoktur. Boşanma davası veya benzeri bir hukuki sorunu olan insanlar daha çok kendi çevrelerinden soruşturarak avukat bulmaktadır. VAN BOŞANMA AVUKATI sayısı bakımından en çok avukatın bulunduğu ildir.

                                                                                                                                     Av. Salih MUHAN