專屬男士保養排毒,大台北多間舒壓會館任君選擇按摩所有芳療師都經過高標準篩選及嚴格訓練。

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI-Salih Muhan Hukuk & Danışmanlık

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI

  • Adın Değiştirilmesi

MK 27, adın ancak, haklı sebeplerin varlığı halinde değiştirilebileceğini kabul etmiştir. Bu bakımdan, Türk Hukuku yönünden ana kural, adın değişmezliği prensibidir. Böyle olunca da adını değiştirmek isteyen kimsenin haklı bir sebebin varlığını ispat etmesi gerekir. 

  • Adın Değiştirilmesine İmkan Veren Haklı Sebepler

Adın değiştirilmesinde haklı sebep, sadece tescil edilmiş özad ve soyadı yönünden aranır. Bu bakımdan daha tescil edilmemiş bir özad ile müstear ad ve lakabın değiştirilmesinde haklı sebep aranmaz. Adın değiştirilmesi kavramının geniş anlaşılması gerekir. Daha açık bir deyişle, özadın ya da soyadının sadece tümüyle değiştirilmesi halinde değil, bir harfin kaldırılması, eklenmesi, ada bir kelimenin eklenmesi ya da kaldırılması da adın değiştirilmedi sayılmalıdır.

       1. Kişisel Sebepler

Adın komik, ilginç, iğrenç ya da kişinin ilerlemesine engel olacak nitelikte bulunması, adın değiştirilmesi için kişisel haklı sebep sayılabilir. Bu duruma örnek verecek olursak ''Satılmış''

       2. Aile İlişkilerinden Doğan Sebepler

Bu sebepler genelde soyadının değiştirilmesinde söz konusudur. Soyadının değiştirilmesiyle, kişi ile bağlı bulunduğu aile arasındaki ad yönünden olan bağ kopacağı için hakim haklı sebep olarak görebilir.

      3. Ticari Faaliyete İlişkin Sebepler 

Bir kimsenin adının, ticari faaliyetinin etkilemesi de değiştirilmesi için haklı sebep olabilir. Adın ticari faaliyeti kullanılmaz derecede zorlaştırması, buna örnek olabilir. Bunun aksine, kişinin, soyadının değişmesi onun ticari faaliyetini olumsuz etkileyecekse, eski soyadını kullanmaya devam etmeyi istemesi haklı sebep sayılmalıdır. Örneğin, ticaret hayatında kocasının soyadı ile tanınan kadının, boşanmadan sonra da eski soyadını taşımaya devam etmek istemesi, haklı sebeptir.

      4. Diğer Sebepler

Yabancı uyruklu olup da Türk vatandaşlığına giren ya da Müslüman olan bir Hristiyanın adının değiştirilmesini istemesi, diğer haklı sebeplere örnek olabilir.

İsim Değişikliğinde Yetkili ve Görevli Mahkeme

Adın değiştirilmesi sadece dava ile mümkündür. Bu davada yetkili ve görevli mahkeme, davacının yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesidir.

Adın değiştirilmesini isteme hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için, doğrudan hak sahibi tarafından ileri sürülmesi gerekir. Sınırlı ehliyetsizler yönünden, her ne kadar adın değiştirilmesi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardansa da, kanuni temsilcinin bu isteme katılması çıkar durumlarına daha uygundur.

İsim Değişikliği Örnek Dilekçe

 

                                                  VAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :Duriye xxxx

                                                            ..........Tuşba/VAN

 

VEKİLİ                                            :Av. Salih MUHAN

DAVALI                                           : Van Nüfus İdaresi Müdürlüğü

KONU                                               : Haklı neden sebebiyle isim düzeltilme talebimizden İbarettir

                                                                         AÇIKLAMALAR

1.     Müvekkilimin adı her ne kadar nüfus kayıtlarında Duriye ismiyle kayıtlı olsa da ailesi, arkadaşları ve çevresindeki insanlar müvekkilimi Dilan ismi ile tanımaktadır.

2.      Bu durum müvekkilimin özel hayatı ile kayıtlar ve iş hayatında karışıklığa neden olmaktadır. Nitekim TMK 27. maddeye göre : ‘Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak 1 yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir’

3.      Bu nedenle nüfus kayıtlarında Duriye olarak geçen müvekkilimin adının Dilan olarak değiştirilmesi için sayın mahkemenize başvuru zarureti hâsıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                   :Medeni kanun, HMK ve sair yasal mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER                    :Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller

TANIK LİSTEMİZ                         :

1.      xxx

2.      yyy 

NETİCE VE TALEP                       :Açıkladığımız sebeplerle nüfus kayıtlarında Duriye ismiyle kayıtlı olan müvekkilimin adının Dilan olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla mahkemenizden arz ve talep ederim. 18.09.2020

                                                                                                        

                                                                                                                       

 

                                                                                                                       Av. Salih MUHAN