專屬男士保養排毒,大台北多間舒壓會館任君選擇按摩所有芳療師都經過高標準篩選及嚴格訓練。

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİ) DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-Salih Muhan Hukuk & Danışmanlık

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİ) DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

                                                       VAN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKALIĞINA

                                                                                                                              Yürütmeyi Durdurma Taleplidir

 

DAVACI                 : S.S. ......NOLU MİNİBÜSÇÜLER VE MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP.

                             .      İpekyolu/VAN

VEKİLİ                  : Av. Salih MUHAN – Adres Antedde

DAVALI                 : VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                                Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemirler sokak No:5 İpekyolu/Van

TEBLİĞ TARİHİ  : 28.11.2018 ( Elden Teslim Alınmıştır)

KONU                      : Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu tarafından verilen 19.10.2018  tarihli ...... karar nolu sayılı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

               S.S. ... Nolu Bostaniçi Min ve Mot. Taş. Kooperatifi kendi 26 aracının ve S.S. ...Nolu Bostaniçi Min. ve Mot. Taş. Kooperatifine ait 14 aracın 2.güzergahta sabit olarak çalışılması ve bu güzergahın yalnızca kendilerine tahsis edilmesi talebinde bulunmuş bu talep Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurul Kararı ile kabul edilmiştir. 18.04.2008 tarihli ve 2008/01 Nolu Van İl Trafk Komisyonu Kararı ile S.S. Y,Z ve X Nolu Bostaniçi Min. ve Mot. Taş. Kooperatiflerinin her birinde 28’er adet aracın faaliyet göstereceği, ayrıca  her kooperatife bağlı 14’er aracın 1. Güzergahta  diğer 14’er aracın 2. Güzergahta faaliyet gösterileceeği belirtilmiştir. Tüm bunlara rağmen yeni düzenlenen  bostaniçi toki güzergâhının sadece Y nolu kooperatife ve Z nolu kooperatifin sadece 14 aracına tahsis edilmesi durumu daha önce verilmiş 2008 tarihli il trafik komisyonu kararına aykırılık teşkil etmiştir. Müvekkil S.S X Nolu Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifin belediyece düzenlenen yeni güzergaha 2008 il trafik komisyonu kararı olmasına rağmen dahil edilmemiştir. Davalı idarenin bu işlemi İdari işlemlerde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu bağlamda idarenin yetki sahibi olduğu alanlarda yaptığı düzenlemede haklı bir neden olmadan yerleşik, istikrar kazanmış uygulamadan ayrılması sahip olduğu serbestiyi düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bağlı olduğu eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

            Ortak çalışma düzenini işlenmemesine sebebiyet veren taraf 29 nolu bostaniçi minibüsleri kooperatifinin başkan ve üyeleri olup buna ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/XXXX sorş. (Yeni esas 2018/TTTT savcılık srş. )  Numaralı dosyasında gerekli deliller mevcuttur. 29 nolu bostaniçi minibüsçüleri kooperatifinin başkanı AS hakkında tehdit ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından yargılama devam etmektedir. Buna ilişkin savcılık evrakları ve Sulh Ceza Hakimliği’nin Kararı dilekçemizin ekinde mevcuttur. Ayrıca S.S. Y Nolu Bostaniçi Minibüsçüleri 9 yıldır 2. Güzergahta (bostaniçi toki) müvekkil 20 nolu kooperatifin çalışmalarını engellemelerinden kaynaklı doğan zarar için açılan tazminat davası Van 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/4444 esas sayılı dosyasında yargılama devam etmektedir. Tüm bunlara rağmen Belediyece yeni belirlenen 2. Güzergahın (Gündoğdu-Esendere-Bostaniçi Toki) sadece Y nolu kooperatife ve 28 nolu kooperatifin yalnızca belirli 14 aracına tahsis edilmesi  ve güzergahların sabit kılınması kararı tüm saydığımız gerekçelerden kaynaklı hukuka aykırıdır. Bu karar idarenin düzenleyici işlemlerinde eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Müvekkil X Nolu Kooperatif yeni düzenlenen güzergahlardan muaf tutulmuştur.

 

            Müvekkil 20 Nolu Kooperatif 15.05.2017 tarihinde Van Valiliğine S.S. Y Nolu kooperatifin İkinci güzergâhta kendilerinin çalışmalarına tehdit ve güç kullanarak izin verilmediğine ve Van İl Trafik Komisyonunun almış olduğu 18.04.2018 tarihli karara Y Nolu Kooperatif tarafından uyulmadığı ve Y Nolu Kooperatifin keyfi ve kanun dışı tutumuna son verilmesi için dilekçe vermiştir. Buna müteakiben Van İl Emniyet Müdürlüğünce müvekkil X nolu kooperatife konuya ilişkin cevap verilmiştir. Aynı şekilde 14.06.217 tarihinde müvekkil X nolu kooperatif, Y Nolu Bostaniçi Minibüsçüleri Kooperatif başkan ve üyelerinin kendilerinin tehditle 2. güzergahta çalıştırılmadıklarına ilişkin Van Büyükşehir Belediyesine başvurmuştur. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cevap verilmiş, Van Büyükşehir Belediyesi Y Nolu kooperatif için yaptırım uygulanacağı cevabında bulunmuştur. Söz konusu olay ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Müvekkil kooperatifin valilik ve belediye ile ilgili olan yazışmalar dilekçemizin ekinde mevcuttur. Tüm bunlara rağmen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Merkezince verilen 19.10.2018 tarih 87 karar nolu  kararda 3 minibüs kooperatifin 18.04.2008 tarih ve 2008/01 Nolu İl Trafik Komisyon kararına uymadığı gerekçe gösterilmiştir. Müvekkil X nolu minibüs kooperatifin Y nolu kooperatifin başkan ve üyeleri tarafından tehdit edilmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesi ile gerekli yazışmalar ve savcılık dosyası da mevcutken; Davalı idarece yapılan işlem hukuka aykırıdır.

 

            Eşitlik ilkesinin idare hukuku bakımından doğurduğu sonuçlardan biri Anayasada yer alan açık düzenleme uyarınca idari işlemlerin kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak tesis edilmesi gerekliliğidir. Bunun yanında idare, kimseye ayrımcılık yapamayacağı gibi ayrıcalık tanınması sonucunu doğuracak işlemler de tesis edemez. Bunun yanı sıra eşitlik ve tarafsızlık ilkesi, idarenin kamu hizmeti yürütürken uyması gereken temel prensiplerden biridir. Diğer yandan idarenin kamu hizmeti sunarken kişiler arasında hizmetin gerektirdiğinden başka bir ayrım gözetmeme yükümlülüğü de dayanağını eşitlik ve tarafsızlık ilkesinden alır. Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu tarafından verilen 19.10.2018 tarihli 87 karar nolu karara bakıldığında ise eşitlik ilkesinden uzak taraflı bir karar verildiği ortadadır. Nitekim Danıştay 8. Dairesinin 2016/3609 esas 16.01.2017 tarihli kararında özetle ‘’ Anayasamızın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesinin görünümlerinden biri olan düzenli idare ilkesi; idarenin düzenleme yapma yetkisine sahip olduğu alanlarda, bu alanları tüzük yönetmelik gibi idari metinlerle objektif bir şekilde düzenlemesi ve sürekli uygulamalar ile hukuki istikrarı tesis ederek buna uyması olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla, idarenin düzenleme yetkisine sahip olduğu alanlarda, hukuka uygun olan uygulamayı sağlamak adına objektif düzenlemeler yapması ve istikrarlı uygulamalarda bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda; idarenin yetki sahibi olduğu alanlarda yapacağı düzenlemelerde, haklı bir neden olmadan yerleşik, istikrar kazanmış uygulamalarından ayrılması sahip olduğu serbestiyi düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bağlı olduğu eşitlik ilkesine aykırı kullanması anlamına gelecektir.., ……………….idarenin düzenleme yapabilme yetki ve görevini düzenli idare ilkesine, eşitlik ilkesine ve hukuki belirliliğe aykırı bir şekilde kullandığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.. ‘’ denilmiştir.

 

            Söz konusu 1. Güzergahta (meydan güzergahı)  nüfus dağılımının dengeli olmadığından meydan güzergahında çalışan müvekkil kooperatife ait araçlar bir gün aralıklarla çalışmaktadır. Her gün sadece 14 araç çalışmaktadır. Bostaniçi Toki tarafında çalışan 29 nolu kooperatif ise ara verilmeksizin her gün çalışmaktadırlar. Bu sebeple Davalı idarenin güzergahların ayrılması ve sabitlenmesi 2. Güzergahın yalnızca 29 nolu kooperatife ve 28 nolu kooperatifin belirli 14 aracına tahsis edilmesi kararı idarenin düzenleyici işlemlerinde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

           

            YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMELİDİR; Açıklanan sebeplerle Yürütmeyi Durdurma için aranan tüm koşullar mevcuttur. Müvekkil kooperatifin en temel işlevi olan Görev ve Hizmetlerini İfa Etmesi için Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmelidir. Müvekkil kooperatif 2. Güzergahta çalışmadığı her gün zarara uğrayacaktır. Bu da müvekkil kooperatif açısından telafisi güç ve imkânsız zararlara sebebiyet verecektir.

 

HUKUKİ NEDENLER   : İdari Yargılama Usulü Kanunu, Belediye Kanunu, Keşif Vs

HUKUKİ DELİLLER     : 18.04.2008 tarih 2008/01 karar sayılı Van İl Trafik Komisyonu Kararı, Van Cumhuriyet Başsavcılığı 2017/ RRRR soruşturma dosyası (yeni esas 2018/CCCsrş. ),

 

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle sayın mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerden dolayı;

  1. Öncelikle gecikilmesi halinde telafisi güç veya  imkansız zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı İYUK.nun 27/2,4 ve 16 ıncı maddeleri uyarınca karşı tarafın savunması beklenmeksizin veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması suretiyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI,

 

  1. İncelemenin DURUŞMALI olarak yapılmasını,

 

  1. Haksız ve hukuka aykırı, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 19.10.2018 tarihli 87 karar nolu işleminin İPTALİNİ yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasını vekâleten talep ederim. 05.12.2018

 

               

                                                                                                                                                   Davacı Vekili

                                                                                                                                                Av. Salih MUHAN

 

EK  :

·         Onanmış Vekaletname

·         Savcılık Dosyası Evrakları

·         Sulh Ceza Hakimliği Kararı

·         Van Büyükşehir Belediyesi UKOME Kararı

·         Müvekkil Kooperatifin Belediye ve Valilikle yazışmaları

·         18.04.2008 tarihli ve 2008/01 Nolu Van İl Trafk Komisyonu Kararı